Misiunea Facultatii de Arhitectura a Universitatii Spiru Haret

 

Facultatea de Arhitectură a Universităţii Spiru Haretca institutie care produce si transmite cunoasterea, în concordanta cu valorile libertatii academice si ale integritatii etice, are o misiune didactica si de cercetare stiintifica ce se încadrează în coordonatele misiunii generale a Universităţii Spiru Haret. Misiunea didactica este aceea de a forma specialisti apti de a raspunde comenzii sociale in domeniile arhitecturii, arhitecturii de interior, urbanismului, restaurarii monumentelor, conform exigentelor calitative contemporane. Misiunea stiintifica are drept scop dezvoltarea cunoasterii in domeniile arhitecturii si urbanismului, presupunand promovarea cercetarilor fundamentale si aplicative in domeniu, ca si a studiilor si proiectelor de specialitate si interdisciplinare asimilate cercetarii stiintifice.

Obiectivele ce decurg in raport cu misiunea specifica sunt formulate în concordanta cu un set de valori de referinta, astfel încât sa se individualizeze în sistemul de învatamânt superior si sa se afirme. Facultatea de Arhitectură a Universităţii Spiru Hareteste singura instituţie de învăţământ superior particular de arhitectură din România, membră a European Association for Architectural Education.Facultatea îsi sustine activitatile de realizare a obiectivelor fixate printr-o structura institutionala, administrativa si manageriala corespunzatoare.

Conform prevederilor Cartei Universităţii  Spiru Haret, Facultatea de Arhitectură este condusă de consiliul facultăţii şi decan, care asigură coordonarea operativă a activităţilor didactice şi administrative.

 

Programul de pregătire al facultăţii oferă studenţilor incepand din anul IV (pe lângă disciplinele fundamentale) şi discipline opţionale, care valorifică rezultatele didactice şi ştiinţifice ale cadrelor didactice, dând şi o orientare spre anumite calificări.

După susţinerea examenului de diplomă, absolvenţii Facultăţii de Arhitectura pot ocupa diverse locuri de muncă în diferite institutii de stat sau private şi/sau îşi pot continua studiile. Absolvenţii arhitecti pot urma o şcoală doctorală, în ciclul al treilea de studii.

 

 1. PREZENTAREA PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE ÎN SISTEM INTEGRAT DE LICENŢĂ ŞI MASTER

În prezent, Facultatea de Arhitectura face parte din al Universitatii Spiru Haretcuprinde, în structura sa,Departamentul “Arhitectură” şi un centru de cercetare care functioneaza cu aprobarea Senatului Universitatii Spiru Haret.

  1. Personalul didactic

Incă de la înfiinţare, conducerea facultăţii a angajat un personal didactic competent de specialişti, cadre didactice cu grade universitare de profesori, conferenţiari, lectori şi asistenţi.

Facultatea dispune de un corp profesoral competent (selectat pe baza criteriilor naţionale si care s-a perfecţionat continuu), o bază materială adecvată, cu local propriu şi o ofertă atractivă de activitati de studiu, fapt care a făcut ca numărul de studenti sa fie in crestere.                                                                    

In prezent pe posturile vacante sunt încadrate cadre didactice asociate, titularizate în învăţământul superior sau arhitecti de prestigiu care au adus o contribuţie deosebită la ridicarea procesului instructiv - educativ prin elaborarea de manuale şi cursuri universitare publicate la Editura Fundaţiei România de Mâine şi la alte edituri din ţară, ca îndrumători de lucrări de licenţă, prin calitatea activităţii ştiinţifice şi nu în ultimul rând ca profesori cu o înaltă ţinută ştiinţifică şi didactică. Unii dintre aceştia sunt conducători de doctorat.

Cadrele didactice cu carte de muncă sau asociate care desfăşoară activităţi în Facultatea de Arhitectura contribuie substanţial la realizarea misiunii şi a obiectivelor facultăţii, prin calitatea cursurilor şi seminariilor desfăşurate în sălile de curs si atelierele de proiectare, prin prelegerile, dezbaterile şi mesele rotunde, prin intervenţiile la postul de radio al Universităţii(radio seven) şi în ziarul „Opinia Naţională", la postul de televiziune(TV-H), prin comunicarea directă cu studenţii (consultaţii), precum şi prin cercetarea ştiinţifică mixtă.

Personalul didactic cuprins în statul de funcţiuni îndeplineşte cerinţele de calificare legale pentru ocuparea posturilor didactice, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Toţi titularii de disciplină au titlul ştiinţific de doctor sau sunt doctoranzi, iar celelalte cadre didactice au pregătirea corespunzătoare şi competenţe în domeniul disciplinei predate.  Creşterea calităţii personalului didactic va fi în continuare o preocupare constantă a Departamentului Arhitectură. Totodată, va fi urmărită o strânsă colaborare bazată pe un util schimb de experienţă între cadrele didactice cu vechime în învăţământul superior şi cadrele tinere. In acelaşi timp, se va avea în vedere stimularea interesului celor mai buni absolvenţi ai facultăţii pentru învăţământul superior şi pentru continuarea studiilor de doctorat.

Cadrele didactice care predau  la Facultatea de Arhitectura au contribuit la elaborarea de lucrari de specialitate de referinta, cursuri universitare, monografii, articole şi studii de specialitate, participând activ la numeroase manifestări ştiinţifice din ţară şi din străinătate, activitate ce va fi intens incurajată şi în viitor.

  1. Procesul de învăţământ

Activităţile de învăţământ ale Departamentului Arhitectura au în vedere armonizarea operaţională, instituţională cu cerinţele societăţii bazate pe cunoaştere şi pe informatizare.

În acest cadru, Departamentul îsi propune : creşterea calităţii cunoştinţelor studenţilor reflectate de noile paradigme, teorii şi concepte educaţionale; dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice şi realizarea interdisciplinarităţii; corelarea conţinutului studiilor cu exigenţele generate de restructurările economice, politice şi sociale contemporane, de noile forme de organizare a vieţii sociale din România, de dinamica profesiilor şi ocupaţiilor pe plan naţional şi european.

Activitatea didactică din Departamentul Arhitectură are drept caracteristică definitorie ponderea importantă, ca număr de ore şi număr de credite alocate, a disciplinelor vocaţionale : „ Proiectare de Arhitectură”, „Sinteze de Arhitectură”, „Reprezentări în arhitectură”, „Proiect de specialitate”, „Proiect opţional”.  Aceste discipline concentrează marea majoritate a corpului profesoral, fiecare an de studii având un coordonator de an.

Se propune acordarea unei atenţii speciale pregătirii studenţilor în spiritul respectului pentru valorile patrimoniului construit, cu accent pe restaurare, pe reconversia – remodelarea spaţiilor.

Pe baza procedurilor specifice cuprinse în Sistemul de management al calităţii la Universitatea Spiru Haret, sunt evaluate, anual, la nivelul facultăţii, de către comisia calităţii: planurile de învăţământ, programele de studiu, fişele disciplinelor, metodele de predare şi seminarizare, modul în care sunt asigurate disciplinele cu cursuri şi materiale suport, gradul de satisfacţie a studenţilor, în urma cărora se adoptă acţiuni corespunzătoare corective şi de creştere a calităţii. 

În cadrul evaluării interne se va urmări respectarea cerinţelor normative obligatorii, îndeplinirea standardelor de performanţă, o mai bună corelare a programelor de studii şi a competenţelor dobândite cu cerinţele pieţei muncii.

De asemenea, vor fi avute în vedere: coerenţa, aprofundarea, continuitatea între ciclurile de studii; includerea rezultatelor cercetării ştiinţifice în cursuri, seminarii şi dezbateri; utilizarea tehnologiilor moderne de predare, seminarizare şi învăţare, ca şi raportul între disciplinele teoretice şi cele practice, aplicative; perfecţionarea sistemului de credite de studiu transferabile; construcţia unui sistem de evaluare a pregătirii studenţilor bazat pe folosirea celor mai performante tehnologii informaţionale ş.a.

Prin misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată, programul de studii universitare in sistem integrat licenţă si master se încadrează în coordonatele misiunii generale a Universităţii Spiru Haret şi are în vedere formarea de profesionisti cu pregatire superioara în domeniul Arhitecturii, promovarea creativitatii, derularea strategiilor de educaţie continuă, precum şi stimularea cercetării ştiinţifice în acest domeniu.

Având ca punct de referinţă reglementările elaborate de Biroul Internaţional al Muncii la nivelul Uniunii Europene prin care sunt definite cinci niveluri de calificare, adoptate şi de România, programele de pregătire propuse de facultate au ca obiectiv de bază să pregătească specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice, nivelul de instruire 4 (studii superioare). In elaborarea programelor analitice in sistem integrat - licenţă şi master, facultatea a ţinut seama de Cadrul naţional al calificărilor şi de Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R), pentru a acoperi necesarul de specialişti ceruţi de piaţa muncii.Pe parcursul celor 6 ani ai specializării Arhitectura, se asigură dobândirea de cunoştinţe fundamentale şi specialitate în domeniul arhitecturii, care permit absolvenţilor să lucreze în calitate de: arhitect (214), arhitect sef (123701),arhitect in urbanistica si amenajarea teritoriului (2141), arhitect cladiri (214101), arhitect urbanism, peisagistica si amenajarea teritoriului (214103), arhitect restaurari (214104), consilier arhitect (214105), expert arhitect (214105), inspector de specialitate arhitect (214107), referent de specialitate arhitect  (214108), proiectant arhitect  (214109), urbanist  (214110), conducator de firme de afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale (1227),specialist documentatie studiit (214904), metodist/responsabil afacere (214906), responsabil afacere (214907),manager de cladire (214908), cercetator in arhitectura (251101), asistent de cercetare in arhitectura (251102).(Anexa II.5).

Programul de studii Arhitectura este organizat pe baza planurilor de învăţământ, ţinând seama de cerinţele şi specificul acestora conform standardelor specifice ale ARACIS pentru domeniile ARHITECTURA – ARTE, fiind adecvate la criteriile de performanţă şi atingerea obiectivelor declarate.

Pregătirea studenţilor în specializările acreditate se face pe baza unor planuri de învăţământ aprobate conform legii, armonizate cu legislaţia internă şi cu cea comunitară, având la bază sistemul european de credite transferabile ECTS. Planurile de învăţământ sunt adecvate cerinţelor pieţei muncii, respectând, în acelaşi timp, principii de bază precum: actualitate, flexibilitate, dar şi stabilitate şi continuitate.

Planurile de învăţământ se structurează pe o durată de 12 semestre, inclusiv elaborarea proiectului de diplomă.Volumul de ore de activitate didactică se înscrie într-o medie de 28 ore/săptămână (cursuri, seminarii, proiecte, lucrări) şi 14 săptămâni / semestru. La aceasta se adaugă stagiile de practică anuală – 2 săptămâni, , inclusă distinct, cu puncte de credit asociate, pe baza unei tematici corelate cu nivelul de cunoştinţe acumulat pe parcursul anului. Anul VI cuprinde  distinct, cu puncte de credit asociate, 10 săptămâni de practică de proiectare la firme specializate sau în colective de cercetare ale facultăţii, si ore programate pentru elaborarea lucrării de diploma cu un număr corespunzător de credite.

Planurile de învăţământ sunt acordate cu sistemul naţional de credite transferabile si concentrează într-o formulă echilibrată şi cu respectarea normele ARACIS atât discipline fundamentale, discipline de specializare cât şi discipline complementare . Fiecare disciplină are prevăzut în mod distinct numărul de credite alocate.

„         Fişele disciplinelor aferente programelor de studii sunt întocmite la toate disciplinele cu respectarea procedurii privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu, cuprinsă în Manualul calităţii. Acestea sunt elaborate de titularul de disciplină, discutate în catedră, reformulate conform propunerilor şi observaţiilor colegiale şi actualizate anual. în programele analitice sunt precizate obiectivele disciplinei, competenţele, conţinutul tematic de bază, repartizarea numărului de ore de curs, seminar şi activităţi aplicative pe teme, sistemul de evaluare, numărul de credite şi bibliografia minimală. Odată finalizate, programele analitice sunt aprobate de Consiliul Facultăţii, după ce au fost luate în considerare sugestiile de îmbunătăţire, şi sunt vizate de decanul facultăţii. Nomenclatorul disciplinelor din Planurile de învăţământ şi conţinutul disciplinelor, precizat în programele analitice, corespund domeniului de licenţă pentru care au fost elaborate şi sunt conforme cu standardele ARACIS şi susţin îndeplinirea misiunii precizate. In acelaşi context, fiecare curs este gândit astfel încât să îmbine predarea, învăţarea şi examinarea, procedeele de examinare şi evaluare a studenţilor fiind centrate pe rezultatele învăţării. Procedurile de evaluare sunt anunţate studenţilor din timp şi în detaliu.

Aşa cum rezultă din conţinutul Planurilor de învăţământ, disciplinele de studiu definesc competenţele generale şi de specialitate, fiind prevăzute într-o succesiune logică. În structura acestor planuri sunt cuprinse discipline de pregătire generală, discipline de specialitate în domeniu şi discipline complementare, grupate la rândul lor în trei categorii: obligatorii, opţionale şi facultative. Studiul unor asemenea discipline este de natură să consolideze pregătirea profesională generală şi să ofere volumul de cunoştinţe necesar profesiei de viitor specialist care să asigure compatibilitatea cu cadrul naţional al calificărilor.

Structura anului universitar este aprobată în fiecare an de Senatul universitar. Fiecare semestru are o durată de 14 săptămâni de activităţi didactice, urmate de regulă, de minim 3 săptămâni de examene .

 

  1. Cercetarea ştiinţifică

Obiectivele esenţiale ale cercetării ştiinţifice desfăşurate în Universitatea Spiru Haret au în vedere: integrarea acesteia în aria europeană a cercetării, dezvoltării şi inovării; îmbunătăţirea permanentă a calităţii cercetării ştiinţifice, în concordanţă cu cerinţele învăţământului superior modern la nivel european şi mondial; dezvoltarea relaţiilor pragmatice dintre învăţământ – cercetare şi comunitate, în folosul celei din urmă.

Departamentul Arhitectură al Facultăţii de Arhitectura îşi propune promovarea, în domeniul cercetării ştiinţifice, a următorului set de valori: profesionalism în cercetarea ştiinţifică; atitudine etică; performanţă în cercetare (concretizată în publicaţii/ articole recunoscute pe plan internaţional, ISI, participare activă la conferinţe naţionale şi internaţionale, realizări concrete în economie şi societate) şi realizarea contractelor, precum şi dezvoltare profesională continuă a resurselor umane implicate în cercetare.

Rezultatele cercetării au constat din publicaţii, comunicări ştiinţifice şi propuneri de proiecte de cercetare. Activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice din Facultatea de Arhitectura se desfăşoară atât individual cât şi în colective şi este valorificată prin articole şi studii publicate în reviste de specialitate, manuale şi cursuri universitare, contracte de colaborare şi alte materiale didactice puse la îndemâna studenţilor. În ultimii cinci ani s-au publicat sau sunt trimise spre publicare în reviste de specialitate peste 150 lucrări ştiinţifice, s-au tipărit 37 de cărţi publicate la edituri acreditate CNCSIS. De asemenea, s-a participat cu peste 60 de comunicări la diverse sesiuni ştiinţifice din ţară şi străinătate precum şi la cele organizate de Universitatea Spiru Haret.

Activitatea de cercetare este evaluată semestrial (prin fişe de autoevaluare), iar anual se întocmeşte şi este supus aprobării Consiliului Facultăţii raportul anual.

  1. Studenţii şi absolvenţii

Evoluţia numărului de candidaţi admişi la studii în cadrul Facultatii de Arhitectura a Universităţii Spiru Haret confirmă prestigiul, recunoaşterea şi audienţa de care se bucură instituţia şi faptul că aceasta este pregătită, prin condiţiile create şi facilităţile oferite studenţilor, să răspundă cerinţelor unui învăţământ superior la nivelul standardelor contemporane de calitate pe plan naţional şi internaţional. Totodată, Facultatea a dovedit, prin gradul ridicat de absorbţie pe piaţa muncii a absolvenţilor săi că îşi îndeplineşte cu succes misiunea asumată.

Intreaga activitate a studenţilor se desfăşoară potrivit Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea Spiru Haret, în care sunt reglementate, în detaliu,problemele legate de admitere, înscrierea în anii de studii, drepturile şi obligaţiile studenţilor, promovarea examenelor şi a anilor de studii, transferuri, întreruperi de studii, retrageri, desfăşurarea examenului de licenţă.

Evaluarea performanţelor studenţilor. Evaluarea rezultatelor se face prin examen, colocviu sau verificare pe parcursul semestrului. Pentru fiecare an de studiu numărul de examene este mai mare de 50% din totalul formelor de evaluare, aşa cum rezultă şi din planul de învăţământ. Sistemul de evaluare a studenţilor include proceduri de verificare continuă (pe parcurs) şi finală aşa cum rezultă din fişele disciplinelor.

Evaluarea continuă, desfăşurată pe parcursul anului universitar, se realizează prin proiecte practice, teste aprobate de catedră, eşalonate pe semestre, la propunerea titularului de disciplină conform temelor postate pe pagina de internet a facultatii. Temele de evaluare continuă au rolul de a monitoriza şi asigura acumularea cunoştinţelor, de a dezvolta creativitatea studenţilor şi de a face legătura dintre conceptele teoretice şi cele aplicative. Evaluarea pe parcurs se realizează mai ales la disciplinele vocationale, cu respectarea Regulamentului de evaluare si promovare a activitatii desfăsurate la disciplinele „ Proiectare de Arhitectură”, „Sinteze de Arhitectură”, „Reprezentări în arhitectură”, „Proiect de specialitate”, „Proiect optional”, aprobat de Senatul Universitatii Spiru Haret.

Efectuarea lucrărilor practice este obligatorie conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor .

Eficienţa activităţilor didactice şi de cercetare desfăşurate cu studenţii în cadrul facultăţii este demonstrată de rezultatele obţinute de studenţi pe parcursul şcolarizării şi de valorificarea calificării obţinute în integrarea acestora pe piaţa muncii.

Promovabilitatea studenţilor, se siuează la un nivel înalt, depăşind cerinţele normative obligatorii de 40%. Rezultatele profesionale obţinute pe parcursul şcolarizării sunt atestate prin foaia matricolă, denumită în prezent supliment la diplomă, întocmită şi eliberată cu respectarea legislaţiei în vigoare. In acelaşi timp, în Universitatea Spiru Haret este reglementată procedura de promovare a studenţilor dintr-un an de studiu în altul, în funcţie de creditele de studiu (ECTS) acumulate.

Transferul studenţilor între instituţiile de învăţământ superior, între facultăţi şi specializări (reglementat de Senatul Universităţii) nu se efectuează pe parcursul anului de învăţământ.

Examenul de diplomă pentru absolvenţii Facultatii de Arhitectura se organizează în sesiunea de vară (lunile iunie-iulie) şi cea de iarnă (luna februarie) la sediul Facultăţii din Bucureşti, str. Ion Ghica nr.13, cu respectarea prevederilor Regulamentului de organizare si evaluare a examenului de diploma, aprobat de Senatul Universitatii Spiru Haret..

Eliberarea Diplomelor de licenţă, a Certificatelor de studii şi a foilor matricole (suplimente la diplomă) se realizează potrivit procedurilor aprobate de Senatul Universităţii Spiru Haret, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Rezultatele învăţării reies în mod evident din datele referitoare la promovarea examenului de licenţă .

Absolvenţii facultăţii noastre cu diplomă de licenţă desfăşoară în prezent activităţi dintre cele mai variate. Din statisticile aleatorii, reiese că cei mai mulţi absolvenţi lucrează în firme de proiectare din Bucuresti si din tara.

O preocupare continuă a conducerii facultăţii constă în dimensionarea formaţiilor de studiu (serii, grupe, subgrupe de atelier) în aşa fel încât să se asigure desfăşurarea eficientă a procesului de învăţământ. Aşa cum rezultă din Orarul activităţilor didactice al facultăţii şi din Programul consultaţiilor, există posibilitatea desfăşurării normale a procesului de învăţământ, cu respectarea standardelor legale în vigoare.

In Facultatea de Arhitectura, fiecare an de studiu este îndrumat de către un cadru didactic, stabilit la începutul anului universitar care rămâne neschimbat până la sfarsitul anului.  Atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile îndrumătorilor de an sunt stabilite de Consiliul Facultăţii, aceştia având ca principal rol asigurarea unei consilieri a studenţilor, atât pentru buna desfăşurare a activităţii lor didactice, cât şi pentru sprijinirea activităţilor extracurriculare.

Studenţii sunt reprezentaţi în structurile Facultăţii de Arhitectura prin participare în Consiliul Facultăţii (3 studenti).

In vederea cunoaşterii modului în care studenţii apreciază calitatea mediului de învăţare oferit de Universitatea Spiru Haret, în general, şi de Facultatea de Arhitectura, în particular, Consiliul Facultăţii, prin Comisia de calitate, realizează periodic sondaje de opinie în rândul acestora. Până în prezent, sondajele realizate pun în evidenţă o apreciere globală pozitivă a calităţii mediului de învăţare oferit de Facultatea de Arhitectura. Astfel, peste 90% dintre studenţii respondenţi (la ultima analiză) apreciază în mod pozitiv calitatea mediului de învăţare-dezvoltare oferit de Universitatea Spiru Haret- Facultatea de Arhitectura.

Burse şi alte forme de sprijin material pentru studenţi. Universitatea Spiru Haretacordă o deosebită atenţie studenţilor săi, atât activităţilor lor profesionale, cât şi a celor extradidactice. In acest sens, Universitatea şi Facultatea de Arhitectura, încurajează spiritul de competiţie, inclusiv prin acordarea de burse de merit studenţilor care obţin o medie anuală mai mare de 9,50 la sesiunile de examene. In acest scop, în cadrul Universităţii există un Regulament pentru acordarea burselor studenţeşti de merit care se aplică în mod consecvent.

In afară de bursele de merit, Universitatea Spiru Haret practică şi alte forme de sprijin material, precum: o reducere de 30% pentru achiziţionarea manualelor şi materialelor didactice elaborate de cadrele didactice proprii şi tipărite la Editura Fundaţiei România de Mâine, hrană subvenţionată cu 30% la cantinele proprii, cazare în căminele aflate în proprietate, acces gratuit în cluburile studenţeşti şi în Complexul sportiv din Bucureşti, etc. de care, implicit, beneficiază şi studenţii Facultăţii noastre.

  1. Baza materială

Activitatea didactică a Facultăţii de Arhitectura se desfăşoară în spaţiul propriu al Universităţii Spiru Haret din str. Ion Ghica, nr. 13.

Resursele financiare sunt gestionate eficientpentru a oferi studenţilor şi angajaţiilor toate condiţiile pentru studiu, cercetare activităţi didactice la cele mai înalte standarde.

Biblioteca facultăţii cuprinde un valoros fond de carte cifrat la peste 1000 de titluri în peste 1900 de volume reunind tratate, monografii, manuale, cursuri universitare şi periodice de specialitate. Biblioteca dispune de 2 săli de lectură, una de 60 de locuri şi una de 32 de locuri. Studenţii au acces şi prin Internet la catalogul virtual al Bibliotecii .

Schimburile de carte se realizează în general cu Biblioteca Centrală Universitară. Accesul la literatura de specialitate în limba română şi limbi de circulaţie internaţională (cărţi, manuale, reviste, lucrări de referinţă) este facilitat şi de protocolul încheiat de către Universitatea Spiru Haretcu Biblioteca Naţională a României .

Pentru asigurarea unui proces didactic şi de cercetare performant, facultatea are acces la postul de televiziune universitar şi cultural al Fundaţiei România de Mâine, TvRM unde studenţii pot urmări cursuri universitare, sinteze, conferinţe şi emisiuni culturale.

Fundaţia România de Mâine şi Universitatea Spiru Haret dispun de o editură proprie, modernă, cu laborator de tehnoredactare şi un complex tipografic digital de ultimă generaţie.

Pentru studenţii Facultăţii de Arhitectura, profesorii au elaborat cursurile, manualele, sintezele şi temele de proiecte prevăzute în Planul de învăţământ, pentru fiecare disciplină, care au fost publicate în tiraj corespunzător şi sunt postate pe site-ul Facultăţii.

Universitatea oferă studenţilor săi condiţii deosebite de cazare, servirea mesei, destindere, practicarea activităţilor cultural-sportive, în cadrul căminelor studenţeşti, Clubului multifuncţional, Complexului sportiv, care cuprinde: stadion cu o capacitate de 10.000 locuri, terenuri de fotbal, tenis, volei, handbal, baschet.

Colaborarea externă

Facultatea de Arhitectură a Universităţii Spiru Hareteste singura instituţie de învăţământ superior particular de arhitectură din România, membră a European Association for Architectural Education. Facultatea a organizat o serie de evenimente stiintifice la care a avut ca invitati arhitecti cu recunostere internationala – Elia Zenghelis, Valerio Olgiati, Richard England, Ueli Brauen, Doris Walchli, Patrick Gartmann.

În cadrul Programului ERASMUS+ au fost încheiate acorduri bilaterale cu facultati de arhitectura europene, care oferă posibilitatea atât studenţilor cât şi profesorilor să efectueze stagii de studii, perioade de predare, să participe la proiecte comune de implementare de curriculă. 

Cadrele didactice ale Facultatii de Arhitectura din Universitatea Spiru Haret au participat şi participă la manifestări ştiinţifice de anvergură naţională, la evenimente educaţionale internaţionale, ceea ce asigură vizibilitatea Facultatii de Arhitectura din Universitatea Spiru Haret în spaţiul european şi internaţional al educaţiei.

 

 

 

  1.  Directii de actiune 

Pentru realizarea misiunii sale, Facultatea de Arhitectura a stabilit următoarele obiective:

-        modernizarea permanentă a procesului de învăţământ, prin perfecţionarea programelor de studii universitare, în strânsă corelare cu progresul societăţii bazate pe cunoaştere şi pe cerinţele vieţii economico-sociale;

-        asumarea principiului calităţii în întreaga activitate desfăşurată în facultate;

-        dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică, prin implicarea activa a cadrelor didactice şi studenţilor şi realizarea de parteneriate în acest domeniu cu facultăţi, institute de cercetare ştiinţifică, unităţi economico-sociale, culturale etc., din ţară şi din străinătate;

-        autoevaluarea/evaluarea periodică a activităţii didactice şi ştiinţifice, având în vedere standardele şi indicatorii de performanţă care asigură calitatea procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice;

-        promovarea şi dezvoltarea programelor de mobilităţi naţionale şi internaţionale ale studenţilor şi cadrelor didactice;

-        educarea studenţilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, demnităţii, înţelegerii reciproce, toleranţei şi colaborării;

-        afirmarea performanţelor ştiinţifice ale cadrelor didactice şi studenţilor pe plan naţional şi internaţional;

-        menţinerea relaţiilor profesionale şi ştiinţifice cu absolvenţii facultăţii.

Pentru realizarea obiectivelor mai sus menţionate, în Facultatea de Arhitectura, sunt create toate premisele pentru înzestrarea studenţilor cu cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice necesare pentru a permite absolvenţilor să facă faţă cu succes problemelor complexe cu care urmează să se confrunte la locul de muncă.

Opţiunea strategică a Facultăţii de Arhitectura este orientarea spre viitor şi centrarea pe student, în acest sens se realizează un învăţământ dinamic, de calitate, formativ, capabil să ofere viitorilor absolvenţi deprinderea de a-şi perfecţiona pregătirea de specialitate şi care să le permită valorificarea capacităţilor şi înclinaţiilor lor. Studenţii au posibilitatea să obţină certificate cu recunoaştere internaţională a abilităţilor acestora de comunicare şi a competenţelor digitale.

De asemenea se promovează interdisciplinaritatea în ceea ce priveşte desfăşurarea procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice, precum şi valorificarea celor mai noi contribuţii ştiinţifice în domeniu.

 

 1. ALTE INFORMATII

 

  1. Transferul de credite ECTS  - Procedura pentru echivalarea rezultatelor obţinute de către studenţii ERASMUS   ai facultăţii de Arhitectură a Universităţii Spiru Haret
 1. Prezenta procedură  este întocmita în  baza prevederilor următoarelor acte normative : Metodologia de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate (Ordinul 3223 din 8 februarie, publicat în „Monitorul Oficial” 118 din 16 februarie 2012 - M. Of. 118/2012) şi Ghidul de implementare a Sistemului Naţional de acumulare şi transfer al creditelor de studii.
 2.    Recunoaşterea perioadelor de studiu efectuate la universităţile partenere se face în urma depunerii  atestatelor oficiale  cu rezultatele obţinute la Biroul Erasmus+ al Universităţii .Aceste documente sunt :

-Contractul de Studii (Learning Agreement) semnat de către coordonatorul departamental şi coordonatorul instituţional – al universităţii gazdă şi al universităţii de origine;

  - Situaţia şcolară (Transcript of Records) atestând notele/calificativele şi punctele de    credit obţinute (însoţită de un document adiţional cu copii după Fişele  disciplinelor )

- Adeverinţa emisă de universitatea gazdă (Certificate of Attendance) prin care se certifică efectuarea   mobilităţii Erasmus, durata exactă a studiilor în străinătate şi faptul că au fost parcurse toate activităţile prevăzute în contractul de studii .

a. Recunoaşterea perioadei de studii se face în baza Contractului de studii (Learning Agreement) înlocuind o perioadă echivalentă cu cea atestată de documentul emis de universitatea gazda. (Certificate of Attendance)

b. Condiţia recunoaşterii perioadei de studiu este existenţa unei încărcături similare reprezentate de 30 de credite pentru un semestru sau 60 de credite pentru un an universitar.

c. Sunt considerate discipline eligibile disciplinele figurând în Curricula universităţilor partenere finalizate  cu evaluarea exprimată în notă şi număr de credite.

d. Procedura de calcul aplicată este următoarea:

Se  listează disciplinele şi numărul de credite aferent. (Intră în calculul mediei numai disciplinele finalizate cu notare)

Echivalarea notelor ECTS  se face în conformitate cu tabelul oficial ERASMUS publicat şi difuzat în broşura "ECTS - sistemul european al creditelor transferabile" - manual de bune practici, cu următoarele corespondenţe  -  A: 10;  B :9;  C: 7-8;   D: 6;  E:5;  FX:4; F: 1-3. 

Pentru stabilirea valorii finale se va consulta şi grila de echivalare a notelor din Ordinul 3223/ 8 februarie, publicat în „Monitorul Oficial” 118 din 16 februarie 2012 .

Sistemul de credite ECTS (ataşat sistemului de notare locală) are prioritate în stabilirea valorii notelor.

În situaţiile în care notarea locală sau sistemul ECTS permit alocarea  a două valori, valoarea notei se stabileşte în favoarea studentului.

Calcularea mediei semestriale se face proporţional cu numărul de credite aferent  fiecărei discipline.

b. Accesul la biblioteca virtuală

 

Toate disciplinele din planul de învăţământ au acoperire cu materiale didactice tipărite sau publicate in format electronic pe situl facultătii în Biblioteca Virtuală. Studentii au acces la biblioteca facultăţii, la biblioteca virtuală şi la programele postului de televiziune unde pot urmări cursuri şi sinteze. Accesul la biblioteca virtuală şi la emisiunile didactice ale postului de televiziune sunt gratuite.